แพทย์ประจำคลินิก

นพ. ศุภรัตน์ สนิทศรีสวัสดิ์ (หมอลัช)                                                                                                                        DR.SUPPARAT SANITSRISAWAT, MD. 

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                    Doctor of Medicine (Chulalongkorn university)                                                                        

- ประกาศนียบัตรแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพรจีน (มหาวิทยาลัยเทียนจิน)                                                                                  Certificate in Acupuncture & Moxibustion (Tianjin unversity)

- ประกาศนียบัตรคีเลชั่นบำบัด (สมาคมคีเลชั่นบำบัดแห่งประเทศไทย)                                                                                  Certificate in Chelation Therapy (CMAT)

- ประกาศนียบัตรด้านผิวหนังและความงาม (โรงพยาบาลรามาธิบดี)                                                                                        Certificate in Cosmetic Dermatology (Ramathibodi hospital)

- ประกาศนียบัตรโฮมีโอพาธีย์ (สมาคมโฮมีโอพาธีย์แห่งประเทศไทย)                                                                                     Certificate in Homeopathy (Homeopathy Association of Thailand)

ประกาศนียบัตรโฮมีโอพาธีย์ด้านความงาม (สำนักการแพทย์ทางเลือก)                                                                                 Certificate in Cosmetic Homeopathy (THAICAM)

พญ. อิงฟ้า โพธิสุวรรณ (หมอฟ้า)                                                                                                                     DR.ENGFAH PHOTHISUWAN, MD. 

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                                                                    Doctor of Medicine (Chulalongkorn university)                                                                        

ประกาศนียบัตรแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพรจีน (มหาวิทยาลัยเทียนจิน)                                                                                  Certificate in Acupuncture & Moxibustion (Tianjin unversity)

ประกาศนียบัตรคีเลชั่นบำบัด (สมาคมคีเลชั่นบำบัดแห่งประเทศไทย)                                                                                  Certificate in Chelation Therapy (CMAT)

ประกาศนียบัตรด้านผิวหนังและความงาม (โรงพยาบาลรามาธิบดี)                                                                                        Certificate in Cosmetic Dermatology (Ramathibodi hospital)

ประกาศนียบัตรโฮมีโอพาธีย์ (สมาคมโฮมีโอพาธีย์แห่งประเทศไทย)                                                                                     Certificate in Homeopathy (Homeopathy Association of Thailand)

ประกาศนียบัตรโฮมีโอพาธีย์ด้านความงาม (สำนักการแพทย์ทางเลือก)                                                                                 Certificate in Cosmetic Homeopathy (THAICAM)

Visitors: 63,354